Month: April 2021

Home / 2021 / April
ההתאוששות העולמית מהקורונה, מלאי ומחירי האלומיניום בעולם והשפעתם על שוק חיפוי המבנים בישראל.

ההתאוששות העולמית מהקורונה, מלאי ומחירי האלומיניום בעולם והשפעתם על שוק חיפוי המבנים בישראל.

מאת: מהנדס ארנון כפיר 13.4.202מתחילת הקורונה אפריל 2020 , אנחנו עדים לעליה תלולה ומהירה יחסית במחיר האלומיניוםמרמות של 1,480 $ לטון ועד כ – 2,300 $ לטון.יש הסוברים כי המשפיעים העיקריים על העלייה בשיעור המתכות בכלל והלא ברזליות בפרט נבעבעיקר עכב מחסור בידיים עובדות, התייקרות השינוע בכלל וההובלות הימיות בפרט, מעצירה אוהקטנה של תפוקות הייצור…

Continue Reading